ضفلا7025 - اختیارخ فولاد-2813-1402/07/26

گروه فلزات اساسی

زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان