زعف0210پ10 - زعفران0210نگین طلای سرخ(پ)

زیرگروه تولید جو و ماءالشعیر

زیرگروه تولید خوراک آماده دام

زیرگروه تولید نشاسته و محصولات وابسته

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی