ضملی3026 - اختیارخ فملی-7333-1402/03/07

گروه فلزات اساسی

زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان