تاپیکوح - ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

گروه محصولات شیمیایی

زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید نخ های مصنوعی [نمایش کندل ها]

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان

زیرگروه تولید محصولات شیمیایی دیگر [نمایش کندل ها]

زیرگروه تولید حشره کش و سایر محصولات شیمیایی [نمایش کندل ها]

زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی [نمایش کندل ها]