اراد724 - مرابحه عام دولت72-ش.خ0311

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد724
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت72-ش.خ0311
کد 5 رقمی نماد G72Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG7203B4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت72-ش.خ0311
نام لاتین شرکت SOV.GMR72.SP250201
کد 4 رقمی شرکت SG72
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG7203B5
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت