تصمیم4 - صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تصمیم4
نماد 30 رقمی صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
کد 5 رقمی نماد SDVI4
کد 12 رقمی نماد IRT1SDVI0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
نام لاتین شرکت Tasmim ETF
کد 4 رقمی شرکت SDVI
کد 12 رقمی شرکت IRT1SDVI0009
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت