اخزا9034 - اسنادخزانه-م3بودجه99-011110

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9034
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م3بودجه99-011110
کد 5 رقمی نماد TB784
کد 12 رقمی نماد IRB3TB7801B4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م3بودجه99-011110
نام لاتین شرکت TreasuryBill230130
کد 4 رقمی شرکت TB78
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB7801B7
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی