اخزا820 - اسنادخزانه-م20بودجه98-020806

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا820
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م20بودجه98-020806
کد 5 رقمی نماد TB741
کد 12 رقمی نماد IRB3TB740281
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م20بودجه98-020806
نام لاتین شرکت TreasuryBill231028
کد 4 رقمی شرکت TB74
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB740285
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی