کوثرح - ح . بیمه کوثر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کوثرح
نماد 30 رقمی ح . بیمه کوثر
کد 5 رقمی نماد BKSX1
کد 12 رقمی نماد IRR3BKSZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . بیمه کوثر
نام لاتین شرکت Kosar Ins.-R
کد 4 رقمی شرکت BKSZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3BKSZ0104
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی