اراد664 - مرابحه عام دولت66-ش.خ0310

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد664
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت66-ش.خ0310
کد 5 رقمی نماد G66Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG6603A4
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت66-ش.خ0310
نام لاتین شرکت SOV.GMR66.SP250106
کد 4 رقمی شرکت SG66
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG6603A9
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت