ضخوز2040 - اختیارخ فخوز-5500-1402/02/10

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخوز2040
نماد 30 رقمی اختیارخ فخوز-5500-1402/02/10
کد 5 رقمی نماد 6Z451
کد 12 رقمی نماد IRO9FKHZ6451
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فخوز-5500-1402/02/10
نام لاتین شرکت FKHZ-O-14020210
کد 4 رقمی شرکت FKHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO9FKHZ6457
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه