طملی1171 - اختیارف فملی-6000-1401/11/12

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طملی1171
نماد 30 رقمی اختیارف فملی-6000-1401/11/12
کد 5 رقمی نماد 7M711
کد 12 رقمی نماد IROFMSMI7711
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف فملی-6000-1401/11/12
نام لاتین شرکت MSMI-O-14011112
کد 4 رقمی شرکت MSMI
کد 12 رقمی شرکت IROFMSMI7716
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن