هپارس029 - اختیارف ت­ وپارس-2000-02/09/08

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هپارس029
نماد 30 رقمی اختیارف ت­ وپارس-2000-02/09/08
کد 5 رقمی نماد 9A061
کد 12 رقمی نماد IRS4BPAR9061
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت­ وپارس-2000-02/09/08
نام لاتین شرکت BPAR-14020908-NT
کد 4 رقمی شرکت BPAR
کد 12 رقمی شرکت IRS4BPAR9065
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی