مکرما034 - مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مکرما034
نماد 30 رقمی مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SE1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5SE010341
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش کرمانشاه034-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Kermanshah SH M034
کد 4 رقمی شرکت SE01
کد 12 رقمی شرکت IRB5SE010347
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران