اخزا008 - اسنادخزانه-م8بودجه00-030919

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا008
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م8بودجه00-030919
کد 5 رقمی نماد TR011
کد 12 رقمی نماد IRB3TR010391
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م8بودجه00-030919
نام لاتین شرکت TreasuryBill241209
کد 4 رقمی شرکت TR01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR010392
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی