اخزا9024 - اسنادخزانه-م2بودجه99-011019

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9024
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م2بودجه99-011019
کد 5 رقمی نماد TB774
کد 12 رقمی نماد IRB3TB7701A4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م2بودجه99-011019
نام لاتین شرکت TreasuryBill230109
کد 4 رقمی شرکت TB77
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB7701A1
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی