اراد1214 - مرابحه عام دولت121-ش.خ030324

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1214
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت121-ش.خ030324
کد 5 رقمی نماد O22Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO220334
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت121-ش.خ030324
نام لاتین شرکت SOV.GMR121SP240613
کد 4 رقمی شرکت SO22
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO220333
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت