ضسرو1015 - اختیارخ سرو-68000-1402/10/06

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضسرو1015
نماد 30 رقمی اختیارخ سرو-68000-1402/10/06
کد 5 رقمی نماد 8S221
کد 12 رقمی نماد IRO9SARV8221
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ سرو-68000-1402/10/06
نام لاتین شرکت SARV-O-14021006
کد 4 رقمی شرکت SARV
کد 12 رقمی شرکت IRO9SARV8221
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام