ضهم وزن704 - اختیارخ هم وزن-20000-14020730

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضهم وزن704
نماد 30 رقمی اختیارخ هم وزن-20000-14020730
کد 5 رقمی نماد 213Z1
کد 12 رقمی نماد IROAKNIF2131
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ هم وزن-20000-14020730
نام لاتین شرکت KNIF-O-14020730
کد 4 رقمی شرکت KNIF
کد 12 رقمی شرکت IROAKNIF2130
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام