ومللح - ح . اعتباری ملل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومللح
نماد 30 رقمی ح . اعتباری ملل
کد 5 رقمی نماد ASKX1
کد 12 رقمی نماد IRR3ASKZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . اعتباری ملل
نام لاتین شرکت MelalCredit Inst-R
کد 4 رقمی شرکت ASKZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3ASKZ0105
بازار فرابورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی