آفاق4 - صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آفاق4
نماد 30 رقمی صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
کد 5 رقمی نماد AFAG4
کد 12 رقمی نماد IRT1AFAG0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
نام لاتین شرکت AFAGH ETF Sabet
کد 4 رقمی شرکت AFAG
کد 12 رقمی شرکت IRT1AFAG0004
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت