اخزا9114 - اسنادخزانه-م11بودجه99-020906

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9114
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م11بودجه99-020906
کد 5 رقمی نماد TB864
کد 12 رقمی نماد IRB3TB860294
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م11بودجه99-020906
نام لاتین شرکت TreasuryBill231127
کد 4 رقمی شرکت TB86
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB860299
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی