اخزا9044 - اسنادخزانه-م4بودجه99-011215

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9044
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م4بودجه99-011215
کد 5 رقمی نماد TB794
کد 12 رقمی نماد IRB3TB7901C4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م4بودجه99-011215
نام لاتین شرکت TreasuryBill230306
کد 4 رقمی شرکت TB79
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB7901C3
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی