تهران012 - مشارکت ش تهران012-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تهران012
نماد 30 رقمی مشارکت ش تهران012-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد T3SQ1
کد 12 رقمی نماد IRB5SH3T01C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش تهران012-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Tehran SH M 012
کد 4 رقمی شرکت SH3T
کد 12 رقمی شرکت IRB5SH3T01C2
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران