ضملت3022 - اختیارخ وبملت-2598-1402/03/28

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضملت3022
نماد 30 رقمی اختیارخ وبملت-2598-1402/03/28
کد 5 رقمی نماد 4U701
کد 12 رقمی نماد IRO9BMLT4701
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ وبملت-2598-1402/03/28
نام لاتین شرکت BMLT-O-14020328
کد 4 رقمی شرکت BMLT
کد 12 رقمی شرکت IRO9BMLT4704
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی