اخزا905 - اسنادخزانه-م5بودجه99-020218

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا905
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م5بودجه99-020218
کد 5 رقمی نماد TB801
کد 12 رقمی نماد IRB3TB800221
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م5بودجه99-020218
نام لاتین شرکت TreasuryBill230508
کد 4 رقمی شرکت TB80
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB800220
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی