اخزا908 - اسنادخزانه-م8بودجه99-020606

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا908
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م8بودجه99-020606
کد 5 رقمی نماد TB831
کد 12 رقمی نماد IRB3TB830261
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م8بودجه99-020606
نام لاتین شرکت TreasuryBill230828
کد 4 رقمی شرکت TB83
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB830268
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی