هبندر306 - اختیارف ت شبندر-14124-03/06/25

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هبندر306
نماد 30 رقمی اختیارف ت شبندر-14124-03/06/25
کد 5 رقمی نماد 67T01
کد 12 رقمی نماد IRS4PNBA6701
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت شبندر-14124-03/06/25
نام لاتین شرکت PNBA-14030625-TM
کد 4 رقمی شرکت PNBA
کد 12 رقمی شرکت IRS4PNBA6701
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده