ضبرک6010 - اختیارخ برکت-38000-1402/06/08

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضبرک6010
نماد 30 رقمی اختیارخ برکت-38000-1402/06/08
کد 5 رقمی نماد 6B111
کد 12 رقمی نماد IRO9BRKT6111
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ برکت-38000-1402/06/08
نام لاتین شرکت BRKT-O-14020608
کد 4 رقمی شرکت BRKT
کد 12 رقمی شرکت IRO9BRKT6119
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی