گام020815 - گواهی اعتبار مولد سپه0208

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020815
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد سپه0208
کد 5 رقمی نماد W0181
کد 12 رقمی نماد IRB3W0180281
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد سپه0208
نام لاتین شرکت PCC Sepah20231121
کد 4 رقمی شرکت W018
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0180284
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد