ضفزر703 - اختیارخ فزر-38000-14020730

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفزر703
نماد 30 رقمی اختیارخ فزر-38000-14020730
کد 5 رقمی نماد 013Q1
کد 12 رقمی نماد IROAPZAZ0131
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فزر-38000-14020730
نام لاتین شرکت PZAZ-O-14020730
کد 4 رقمی شرکت PZAZ
کد 12 رقمی شرکت IROAPZAZ0139
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن