هفولا208 - اختیارف ت­ فولاد-6292-02/08/02

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هفولا208
نماد 30 رقمی اختیارف ت­ فولاد-6292-02/08/02
کد 5 رقمی نماد 49T01
کد 12 رقمی نماد IRS4FOLD4901
نوع اوراق اختیار فروش تبعی
نام شرکت اختیارف ت­ فولاد-6292-02/08/02
نام لاتین شرکت FOLD-14020802-TM
کد 4 رقمی شرکت FOLD
کد 12 رقمی شرکت IRS4FOLD4900
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه