اراد1054 - مرابحه عام دولت105-ش.خ030503

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1054
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت105-ش.خ030503
کد 5 رقمی نماد O06Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SO060354
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت105-ش.خ030503
نام لاتین شرکت SOV.GMR105SP240724
کد 4 رقمی شرکت SO06
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO060358
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت