وملل2 - اعتباری ملل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وملل2
نماد 30 رقمی اعتباری ملل
کد 5 رقمی نماد ASKZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3ASKZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت اعتباری ملل
نام لاتین شرکت Melal Credit Inst.
کد 4 رقمی شرکت ASKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ASKZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی