ضبدر1170 - اختیارخ شبندر-5000-1401/11/24

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضبدر1170
نماد 30 رقمی اختیارخ شبندر-5000-1401/11/24
کد 5 رقمی نماد 6E171
کد 12 رقمی نماد IRO9PNBA6171
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شبندر-5000-1401/11/24
نام لاتین شرکت PNBA-O-14011124
کد 4 رقمی شرکت PNBA
کد 12 رقمی شرکت IRO9PNBA6176
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده