اراد116 - مرابحه عام دولت116-ش.خ060630

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد116
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت116-ش.خ060630
کد 5 رقمی نماد O17Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO170661
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت116-ش.خ060630
نام لاتین شرکت SOV.GMR116SP270921
کد 4 رقمی شرکت SO17
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO170660
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت