امینح - ح . تامین سرمایه امین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی امینح
نماد 30 رقمی ح . تامین سرمایه امین
کد 5 رقمی نماد TSAX1
کد 12 رقمی نماد IRR1TSAN0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . تامین سرمایه امین
نام لاتین شرکت Amin Investment-R
کد 4 رقمی شرکت TSAN
کد 12 رقمی شرکت IRR1TSAN0102
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی