خبهمن2 - گروه‌بهمن‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خبهمن2
نماد 30 رقمی گروه‌بهمن‌
کد 5 رقمی نماد BHMN2
کد 12 رقمی نماد IRO1BHMN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌بهمن‌
نام لاتین شرکت Bahman Group
کد 4 رقمی شرکت BHMN
کد 12 رقمی شرکت IRO1BHMN0009
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری