غدیر052 - اجاره غدیرایرانیان14050114

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غدیر052
نماد 30 رقمی اجاره غدیرایرانیان14050114
کد 5 رقمی نماد GR1Q2
کد 12 رقمی نماد IRB3GR010512
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره غدیرایرانیان14050114
نام لاتین شرکت GhadirIJR260403
کد 4 رقمی شرکت GR01
کد 12 رقمی شرکت IRB3GR010512
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره