ضفزر901 - اختیارخ فزر-24000-14010922

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضفزر901
نماد 30 رقمی اختیارخ فزر-24000-14010922
کد 5 رقمی نماد 002Q1
کد 12 رقمی نماد IROAPZAZ0021
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فزر-24000-14010922
نام لاتین شرکت PZAZ-O-14010922
کد 4 رقمی شرکت PZAZ
کد 12 رقمی شرکت IROAPZAZ0022
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن