ضملی3019 - اختیارخ فملی-4000-1402/03/07

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضملی3019
نماد 30 رقمی اختیارخ فملی-4000-1402/03/07
کد 5 رقمی نماد 6M801
کد 12 رقمی نماد IRO9MSMI6801
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ فملی-4000-1402/03/07
نام لاتین شرکت MSMI-O-14020307
کد 4 رقمی شرکت MSMI
کد 12 رقمی شرکت IRO9MSMI6801
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن