اراد392 - مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد392
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204
کد 5 رقمی نماد G39Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SG390242
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204
نام لاتین شرکت SOV.GMR39.SP230715
کد 4 رقمی شرکت SG39
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG390243
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت