اخزا0114 - اسناد خزانه-م11بودجه00-030619

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0114
نماد 30 رقمی اسناد خزانه-م11بودجه00-030619
کد 5 رقمی نماد TR044
کد 12 رقمی نماد IRB3TR040364
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسناد خزانه-م11بودجه00-030619
نام لاتین شرکت TreasuryBill240909
کد 4 رقمی شرکت TR04
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR040365
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی