اراد125 - مرابحه عام دولت125-ش.خ030223

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد125
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت125-ش.خ030223
کد 5 رقمی نماد O0271
کد 12 رقمی نماد IRB4O0270321
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت125-ش.خ030223
نام لاتین شرکت SOV.GMR127SP250914
کد 4 رقمی شرکت O027
کد 12 رقمی شرکت IRB4O0270320
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت