ضستا3011 - اختیارخ شستا-1700-1402/03/17

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضستا3011
نماد 30 رقمی اختیارخ شستا-1700-1402/03/17
کد 5 رقمی نماد 6H391
کد 12 رقمی نماد IRO9TAMN6391
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ شستا-1700-1402/03/17
نام لاتین شرکت TAMN-O-14020317
کد 4 رقمی شرکت TAMN
کد 12 رقمی شرکت IRO9TAMN6393
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای