اخزا9064 - اسنادخزانه-م6بودجه99-020321

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا9064
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م6بودجه99-020321
کد 5 رقمی نماد TB814
کد 12 رقمی نماد IRB3TB810234
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م6بودجه99-020321
نام لاتین شرکت TreasuryBill230611
کد 4 رقمی شرکت TB81
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB810237
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی