اراد1042 - مرابحه عام دولت104-ش.خ020303

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد1042
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت104-ش.خ020303
کد 5 رقمی نماد O05Q2
کد 12 رقمی نماد IRB4SO050232
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت104-ش.خ020303
نام لاتین شرکت SOV.GMR104SP230524
کد 4 رقمی شرکت SO05
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO050235
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت