اخزا1054 - اسنادخزانه-م5بودجه01-041015

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا1054
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م5بودجه01-041015
کد 5 رقمی نماد TR104
کد 12 رقمی نماد IRB3TR1004A4
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م5بودجه01-041015
نام لاتین شرکت TreasuryBill261005
کد 4 رقمی شرکت TR10
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR1004A2
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی