اراد764 - مرابحه عام دولت76-ش.خ030406

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد764
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت76-ش.خ030406
کد 5 رقمی نماد G76Q4
کد 12 رقمی نماد IRB4SG760344
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت76-ش.خ030406
نام لاتین شرکت SOV.GMR76.SP240626
کد 4 رقمی شرکت SG76
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG760346
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت