ونیکیح - ح . سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ونیکیح
نماد 30 رقمی ح . سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد NIKX1
کد 12 رقمی نماد IRR1NIKI0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran N. Inv.-R
کد 4 رقمی شرکت NIKI
کد 12 رقمی شرکت IRR1NIKI0105
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی
زیرگروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای